Peter Mertens, De arbeidersklasse in het tijdperk van de transnationale ondernemingen,
Marxistische studies 2005, nr. 73, Hoofdstuk 3. De partij van Europees Links
Te bestellen bij: http://www.marx.be/NL/ms_index.htm

 
....
3. De partij van Europees Links
 

Op 8 en 9 mei 2004 wordt in Rome de partij van Europees Linksboven de doopvont gehouden.(40)300 afgevaardigden van 15 linkse en communis­tische partijen uit 12 Europese landen keuren er de oprichtingsstatuten en het manifest van de nieuwe partij goed.(g)Ondertussen hebben ook negen andere partijen het statuut van 'waarnemer' gekregen.(h)Fausto Bertinotti, de algemene secretaris van de Partito della Rifondazione Comunista, wordt tot voorzitter gekozen.

Toen na de Eerste Wereldoorlog de Tweede Internationale opnieuw werd opgericht, was dat geen alledaagse aangelegenheid. 'Elementen van op­portunisme, die zich gedurende tientallen jaren van betrekkelijk vreed­zame ontwikkeling opeenhoopten, hebben thans in 's werelds officiële so­cialistische partijen een overheersende sociaal-chauvinistische stroming doen ontstaan. Deze in woorden socialistische en metterdaad chauvinis­tische stroming onderscheidt zich door een kruiperige aanpassing van de 'leiders van het socialisme' niet alleen aan de belangen van 'hun' nationale burgerij, maar vooral aan die van 'hun' staat,' aldus Lenin.(41) Verschillende partij en hadden door het chauvinisme j arenlang tegen­over elkaar gestaan. De partijen, of beter de partij vleugels die de kant van 'hun' burgerij hadden gekozen tijdens de oorlogsslachting, kwa­men wat onwennig samen op de Conferentie van Bern van 3 februari 1919. De grote meerderheid kon zich vinden in de motie van de nieuwe Zweedse voorzitter Hjalmar Branting. Die betoogde dat de (burgerlijke) parlementaire democratie onverbrekelijk met het socialisme verbon­den was, in tegenstelling tot het radenmodel van de Sovjet-Unie.(42) De revolutionaire vleugel van de arbeidersbeweging richtte toen commu­nistische partijen op, georganiseerd in de Derde Internationale. Acht decennia later liep een bepaald deel van de leiding van enkele revoluti­onaire partijen op zijn beurt vast in de verzoening met het systeem en in een nieuw nationalisme, het euronationalisme. Het project om de superpartij van Europees Links op te richten versterkt beide aspecten: de hervormingsgezindheid en het chauvinisme.

In november 2004 spreekt kersvers voorzitter Fausto Bertinotti over de noodzaak van een nieuw Europees Bad Godesberg(i): 'Ik beweer van­daag, om inderdaad het gevecht van de ideeën aan te gaan, dat het vol­staat de geest van Het Manifest van Bad Godesberg te resumeren. Ik ci­teer enkele passages:'(...) Het democratisch socialisme vindt haar roots in de christelijke ethiek, in het humanisme, in de klassieke filosofie...' (...) Ik beweer dat, indien Europa de moed heeft om zijn hele culturele geschiedenis te herontdekken: de joods-christelijke ethiek, de cultuur van het Grieks-Romeinse recht, het humanisme, de klassieke filosofie, de Verlichting en vooral ook de arbeidersbeweging, dan is dat inderdaad een exclusief Europees patrimonium. Dat zou een sterk antwoord zijn op het rechtse fundamentalisme uit de Verenigde Staten.(43) Dat is ook de mening van een andere topfiguur uit Europees Links, PDS-voorzitter Lothar Bisky: 'Daartoe behoort het feit dat Europees Links het Europees cultuurbegrip als basis van onze Europese politiek in de publieke debat­ten introduceert. Dit werd vorig weekend nog geformuleerd op de raad van partijvoorzitters, een leidinggevend orgaan van Europees Links.(44)

D
aarmee neemt Europees Links deel aan de Europese chauvinisti­sche mythevorming die het proces van de Europese staatsvorming be­geleidt. Over welk Europees cultuurbegrip spreken we? Want, en dat zouden de mensen van Europees Links toch mogen weten, in een klas­senmaatschappij verdeelt elke cultuur zich in twee. Dat analyseerde Lenin reeds: 'In elke nationale cultuur zijn er - al zijn zij dan nog niet ontwikkeld - elementen van een democratische en socialistische cul­tuur aanwezig, want in iedere natie vindt men een werkende en uitgebuite massa, wiens levensvoorwaarden onvermijdelijk een democrati­sche en socialistische ideologie in het leven roepen. Iedere natie heeft echter ook een burgerlijke (en meestal nog daarbij een aartsreactionai-re en klerikale) cultuur, en dit niet slechts in de vorm van "elementen" maar als heersende cultuur. Daarom is de "nationale cultuur" eenvou­digweg een cultuur van landheren en geestelijken en van de burgerij.(45) Het is niet anders gesteld met het 'Europese cultuurbegrip'. Spreken Bertinotti en Bisky over de cultuur van het Grieks-Romeinse recht dat het mogelijke maakte de gevangenen massaal op het grootgrondbe­zit in te schakelen als slaven (tot 20.000 slaven op één latifundium)? Hebben zij het over het afslachten en kruisigen van de tienduizenden bevrijde slaven van rebellenleider Spartacus?(j) Hebben de leiders van Europees Links het over de christelijke ethiek die de boerenrevoltes onderdrukte en boerenleiders als Zeger Janssone(k) deed radbraken en onthoofden? Hebben ze het over het aspect van de klassieke filosofie dat de slavenhandel goedkeurde? Of over de koloniale plunderingen in Belgisch Congo, de nationalistische wereldbrand, de opkomst van het fascisme, de Vernichtigungskrieg van het geïndustrialiseerde Duits­land onder Hitler, de moord op Patrice Lumumba, de Franse barbarij in Algerije, paus Ratzinger in Rome, de huidige transnationale reuzen Nestlé, Siemens, Unilever, Ericsson, BASF, TotalFinaElf die van Europa 'de meest concurrentiële economie ter wereld willen maken'?

Of spreken we over de cultuur van de Commune van Parijs, over de op­richting van de Eerste Internationale, over Karl Marx en Friedrich Engels, over de vakbeweging en de arbeiderspartijen, over Lenin en de succesvolle socialistische revolutie in Rusland, over het heldhaftige en langdurige an­tifascistische verzet en over de overwinning op het fascisme in Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Tsjecho-Slowakije; over de duizenden Nederlandse deserteurs die weigerden de Indonesische opstand neer te slaan, over het moedige 'neen' van de Fransen en de Nederlanders tegen de neoliberale Europese grondwet, over de honderdduizenden die vandaag de straat op­komen tegen de patronale agressie waarover in Lissabon werd beslist?

De Oostenrijkse communist Franz Stephan Parteder noemt Europees Links de gezagsgetrouwe oppositie van de Europese Centrale Bank: 'Deze partij beroept zich in haar statuten uitdrukkelijk op Paragraaf 191 van de Unieverdragen en legt zichzelf op een Europees bewustzijn te eisen. Hier ontstaat de loyale oppositie aan hare Majesteit de Europese Centrale Bank en geen Europa van beneden uit.(46) Ook het linkse Duitse dagblad Junge Welt kritiseert het eurochauvinisme van Europees Links en parafraseert de openingswoorden uit het Communistisch Manifest: 'Een spook waart door Europa - het spook van Europees Links. Maar dat hoeft de reactionaire machten niet te verontrusten. Deze partij, die op 8 mei in Rome opgericht zal worden, ontstaat als een schepping van de Europese Unie, ingekapseld in haar bureaucratisch-centralistische regelgeving, afhankelijk van haar subsidies - voor 8,2 miljoen euro aan middelen zijn aanlokkelijk - en schatplichtig aan haar waarcjestelsel.(47

Europees Links is meer dan eurochauvinisme. Het is tevens een kwali­tatieve sprong van de revolutie naar het (linkse) reformisme, aldus een
van de oprichters zelf, PDS-voorzitter Lothar Bisky. In een interview met de krant Freitaglegt hij uit: 'De partij van Europees Links, het kern-Europa van de linksen, betekent voor de politieke krachten in de Euro­pese Unie die hun oorsprong hebben in de revolutionaire arbeidersbe­weging een kwalitatief nieuwe stap in het aanpassingsproces aan het linkse socialisme.(48)

N
och in het programma 'Manifeste du parti de la Gauche Euro-péenne', noch in de 'Statuten' is enige verwijzing naar het privé-bezit van de productiemiddelen, de inherente economische crisissen van dit systeem, de moordende concurrentie van de monopoliebedrijven, de herverdeling van de wereld door de grote imperialistische machten te vinden. Wel belooft de partij van Europees Links 'een progressief alter­natief', 'vrede', 'sociale rechtvaardiging', 'duurzame ontwikkeling' en allerlei andere mooie zaken waar niemand iets tegen kan hebben.(49) Hett blijft allemaal vaag en binnen de krijtlijnen van het systeem en zijn ei­gendomsverhoudingen. Zo is er ook geen nauwkeurige analyse te vin­den van de oprichting van de Europese Unie of van de sterke hand van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen(l) achter dit project. Lenin had daar wel al oog voor: 'Op de tegenwoordige economische grondslag, dit wil zeggen onder kapitalistische verhoudingen, zouden de Verenigde Staten van Europa het organiseren van de reactie betekenen om de snellere ontwikkeling van Amerika tegen te gaan.(50)

D
e Europese Unie als 'reactie', als het project van de machtigste mo­nopolies op het continent: daarover geen woord bij Europees Links. Ook zul je vruchteloos zoeken naar enige verwijzing naar een strategie van sociale revolutie. Integendeel, de partij van Europees Links con­centreert zich volledig op de 'hervorming in de diepte' van het systeem vanuit de instellingen: 'Wij willen ervoor zorgen dat de verkozen instel­lingen - het Europees Parlement en de nationale parlementen - meer slagkracht en controle hebben.(51

D
e partij van Europees Links wil de stap naar het links reformisme zetten omdat de 'oude' sociaal-democratie haar pluimen verliest. In haar stichtingsmanifest schrijft Europees Links: 'De sociaal-democra­tische opvatting over "de derde weg" in Europa is mislukt... Dit schept nieuwe mogelijkheden en kent een grotere verantwoordelijkheid toe aan links dat deze wereld wil veranderen.(52

T
erug naar de 'oude' sociaal-democratie van de Tweede Internationa­le om de 'nieuwe' sociaal-democratie van Blair en Schröder te bekam­pen!? Het is om die reden dat de verzetsstrijder en latere DDR-historicus Kurt Gossweiler na een levenslang engagement voor de SED en later de PDS uiteindelijk het zogenaamde 'moderne socialisme' van Lothar Bis-ky en Fausto Bertinotti de rug toekeert: 'Tot de geschrapte begrippen en de voor het "moderne socialisme" onaanvaardbare politieke praktijken behoren revolutie en revolutionair. De weg van het "moderne socialis­me" naar het beoogde doel loopt uitsluitend over hervormingen. Het "moderne socialisme" heeft dus met de sociaal-democratie gemeen dat het reformistisch is.(53) Vandaar ook dat het project van de superpartij overal op verzet stuit. Binnen Rifondazione Comunista (PRC) stemde slechts 55 procent van de leden in met het project van Europees Links. Ook in de Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) is er verzet. Franz Stephan Parteder, provinciaal partijvoorzitter van de KPÖ in Steier-mark, kritiseert de deelname van zijn partij als volgt: "Dit project draait niet rond het organiseren van de strijd tegen het Europese imperialis­me, voor sociale vooruitgang of voor de vrede. Het gaat om de oprich­ting van een bureaucratische structuur met goed betaalde baantjes, die gespijsd worden met geld van de Europese Unie.(54) Binnen de partij van Europees Links blijven heel wat communistische krachten actief. En het is niet uitgesloten dat zij vroeg of laat het reformistische en euro-chauvinistische project van Europees Links opnieuw de rug toekeren.

Vanaf de aanvang heeft de Communistische Partij van Griekenland (KKE) zich tegen het project van de hervormingsgezinde superpartij gekeerd. De KKE analyseert Europees Links als volgt: 'De laatste ja­ren is het klimaat in Europa veranderd. De beslissende factor was het groeiende verzet van het volk. De recente militante massastrijd was al­leen mogelijk omdat sommige krachten weigerden zich aan de druk te onderwerpen, krachten die de corrumperende 'sociale dialoog' en de klassencollaboratie verwierpen. (...) Daartegenover staan diegenen die een globaal politiek akkoord eisen dat de duidelijk neoliberale Europe­se Unie en "Europees Links" aanvaardt als eerste vereiste voor actie... Deze krachten - en dit is helemaal niet toevallig - willen de deur open­houden voor de samenwerking in centrumlinkse regeringscoalities.(55) De KKE schrijft verder: 'Europees Links ondermijnt de klassenstrijd, cultiveert de schadelijke opvatting dat er geen marges zijn voor natio­nale eisen en het afdwingen van veranderingen in elk land afzonderlijk. Het verbergt het kapitalistische karakter van de Europese Unie en ide­aliseert haar door de consensus, het compromis en de integratie aan te prijzen.(56) Dat is ook de mening van Kurt Gossweiler. Wie de kernge­dachten van de 'moderne socialisten' uit hun woordenvloed distilleert, zo zegt Gossweiler, 'zal tot zijn verrassing kunnen vaststellen hoe nauw­keurig Marx en Engels 150 jaar geleden al de essentie van het "moderne socialisme" hebben beschreven. Zo kunnen we tot volgende definitieve omschrijving komen: het "moderne socialisme" is in essentie het "gemo­derniseerde bourgeoissocialisme" uit het Communistische Manifest.(57) Dat klopt. Onder de titel 'het conservatieve of bourgeoissocialisme' lezen we in het Communistisch Manifest van Marx en Engels: 'De so­cialistische bourgeois willen de levensvoorwaarden van de moderne maatschappij zonder de noodzakelijk daaruit voortkomende strijd
en gevaren. Zij willen de bestaande maatschappij zonder de elemen­ten die haar revolutioneren en tot ontbinding brengen. (...) Zijn vol­ledige uitdrukking bereikt het bourgeoissocialisme pas wanneer het een zuiver oratorische bedoening wordt. Vrijhandel! In het belang van de arbeidersklasse. Tolbarrières! In het belang van de arbeidersklasse. Gevangenissen met aparte cellen in het belang van de arbeidersklasse! Dat is het laatste, het enige ernstig gemeende woord van het bourgeois­socialisme. Het socialisme van de burgerij bestaat juist in de bewering dat de bourgeois bourgeois zijn, in het belang van de arbeidersklasse.(58) De imperialistische Europese Unie, in naam van de arbeidersklasse!

 
Voetnoten - letters

(g) De vijftien stichtende partijen van Europees Links zijn: de KPÖ (Oostenrijk), de SDS (Tsjechië), de ESDTP (Estland), de PCF (Frankrijk), de PDS (Duitsland), Synaspismos (Griekenland), Munksopart (Hongarije), de PRC (Italië), de PAS (Roemenië), de PRC (San Marino), de CPS (Slowakije), de PCE (Spanje), Izquerda Unida (Spanje), de EUiA (Catalonië) en de PAS (Zwitserland).

(h) De 'waarnemende' partijen zijn: de KSCM (Bohemen-Moravië), de AKEL (Cyprus), Enhedslisten (Denemarken), de PdCI (Italië), het Links Blok (Portugal), La Gauche (Luxemburg) en de ÖDP (Turkije)

(i) Na de Tweede Wereldoorlog zwoeren de West-Duitse sociaal-democraten officieel het marxisme af. Op de buitengewone SPD-Parteitag van 13 tot 15 november in 1959 in Bad Godesberg werd met 324 tegen 16 stemmen een nieuw programma goedgekeurd. Daarin verklaarde de SPD zich voorstander van de Bundeswehr in het kader van de Navo, van de 'vrijemarkt-gedachte' en van het privé-bezit van de productiemiddelen.

(j) Spartacus was een gladiator afkomstig uit Tracië. In 73 voor onze tijdrekening, vluchtte hij samen met 70 tot 80 andere slaven en een kar vol wapens uit Rome weg en sloeg op de Vesuvius een kamp op. Al snel sloten nog andere gevluchte slaven zich bij hen aan. Een jaar later waren ze met 120.000 partizanen. Na meerdere overwin­ningen op de Romeinse legers werden ze uiteindelijk in 71 voor onze tijdrekening verslagen. Spartacus werd gekruisigd.

(k) In 1323 breekt in het feodale Vlaanderen één van de grootste boerenopstanden in Europa uit. De boeren van de dorpen en de inwoners van de kleine steden keren zich tegen hun adellijke heren. Ze stellen hun eigen hoofdmannen aan, weigeren verder belastingen te betalen en het gezag van de baljuw te erkennen. Ze verjagen de heren uit hun huizen en steken deze in brand. Op het einde van 1323 is het wettelijk gezag in de kuststreek ingestort en in de zomer van 1325 regeren de opstandelingen over het hele kustland en vormen ze in Brugge, in leper en in Kortrijk de grootste partij. Paus Johannes XXII dringt er bij Koning Karel IV op aan militair tussen te komen om de opstand neer te slaan. Dat is de christelijke ethiek van het feodalisme. Pas na vijf jaar opstand en burgeroorlog slaagt het leger van Van Cassel, graaf Lodewijk en de Franse koning er in 1328 in de rebellie te onderdrukken. Er volgt een strenge repressie: de boerenleiders worden brutaal terechtgesteld. Willem De Deken wordt eerst 'voor eeuwig' uit Vlaanderen verbannen. Later worden 'zijn handen afgehakt, hij wordt over straat gesleept en opgehangen: een gruwelijk einde'. Zeger Janssone wordt 'te Brugge publiekelijk terechtgesteld. Na naakt door de straten te zijn gesleept wordt hij geradbraakt, onthoofd en opgehangen aan een hoge galg.' Teneinde ieder­een de lust te ontnemen om nog tegen de gevestigde orde op te komen.

 (l) De Europese Ronde Tafel van Industriëlen groepeert de belangrijkste patroons uit 18 Europese landen. De ERT vertegenwoordigt naar eigen zeggen een gezamenlijke omzet van 1.400 miljard euro, en in haar ondernemingen werken wereldwijd 4 mil­joen mensen. Voorzitter is Gerhard Cromme (ThyssenKrupp), voor het Belgische grootkapitaal zijn Daniel Janssen (Solvay) en Thomas Leysen (Umicore) lid. Verder vinden we er onder meer Louis Schweitzer (Renault), Klaus Kleinfeld (Siemens), Peter Sutherland (BP), Marco Provera (Pirelli), Jorma Ollila (Nokia), Nils Andersen (Carlsberg) enz. (www.ert.be)

 
Voetnoten - Cijfers

(40) Voor meer informatie, zie www.european-left.org.

(41) W.I. Lenin, Staat en revolutie. De marxistische leer van de staat en de taak van het proletariaat in de revolutie, [november 1917] Voorwoord bij de eerste druk [augustus 1917] Moskou, Uitgeverij Progrès, s.d., blz. 7-8.

(42) Leo Michielsen, Geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging., Deel III: tussen twee wereldoorlogen. A. Naoorlogse ontreddering en kapitalistisch herstel (1918-1929). Gent, Frans Masereelfonds, 1980, blz. 301-303.

(43) Partito della Rifondazione Comunista, Una Bad Godesberg europea per fermare la destra di Bush. Il leader di Rifondazione e la lezione del voto Usa. 9 november 2004. http://www.rifondazione.it/vm/commenti/archivio/041109bad.html.

(44) Geciteerd in: Bertinotti, das Europaische Bad Godesberg und die EU-Linkspartei. http://www.kominform.at/article.php?story=20041109134829786.

(45) W.I. Lenin, Kritische opmerkingen over het nationale vraagstuk, [oktober-december 1913]. In: W.I. Lenin, Het nationale vraagstuk en het proletarisch internationalisme, Moskou, Progrès, blz. 20-21.

(46) Werner Pirker. Bald europaische Linkspartei: Polittourismus mit EU-Knete? jW spracht mit Franz Stehphan Parteder, Vorsitzenderder Landesorganisation Steiermark der Kommunistischen Parei Österreichs (KPÖ). Junge Welt van 28 mei 2004. http://www.jungewelt.de/2004/04-28/018.php

(47) Werner Pirker. 'Surrealer Sozialismus. Die beabsichtigte Gründung einer Europaischen Linkspartei spaltet mehr als sie eintj in Junge Welt van 8 april 2004. http://www.jungewelt.de/2004/04-08/004.php. Eigen cursivering, pm.

(48) Geciteerd in: Werner Pirker. 'Surrealer Sozialismus. Die beabsichtigte Gründung einer Europaischen Linkspartei spaltet mehr als sie eint', in Junge Welt van 8 april 2004. http://www.jungewelt.de/2004/04-08/004.php. Eigen cursivering, pm.

(49) Parti de la Gauche Européenne, Manifeste du Parti de la Gauche européenne, 10 mei 2004.

(50) W.I. Lenin, Over de leuze van de Verenigde Staten van Europa [23 augustus 1915] In: W.I. Lenin, Keuze uit zijn werken, Deel 2. Moskou, Uitgeverij Progrès, 1973, blz. 222.

(51) Parti de la Gauche Européenne, Manifeste du Parti de la Gauche européenne, 10 mei 2004.

(52) Parti de la Gauche Européenne, Manifeste du Parti de la Gauche européenne, 10 mei 2004.

(53) Kurt Gossweiler, Der 'Moderne Sozialismus'- Gedanken zul2 Thesen Gysis und seiner Denkwerstaat, in: Mitteilungen der Kommunistischen Plattform in der PDS, nr. 10, 1999. http://www.kurt-gossweiler.de/artikel/gysil2t.htm.

(54) Werner Pirker. 'Bald europaische Linkspartei: Polittourismus mit EU-Knete? jW spracht mit Franz Stehphan Parteder, Vorsitzender der Landesorganisation Steiermark der Kommunistischen Parei Österreichs (KPÖ'J. Junge Welt van 28 mei 2004. http://www.jungewelt.de/2004/04-28/018.php.

(55) KKE, 'With The Peoples' Struggles orWith the Party of the "EU-Left"?', Rizospastis, 15 februari 2004.

(56) Declaration du CC du KKE, Pour les Elections Europeennes du 13 juin 2004, 20 mei 2004, http://www.kke.gr.

(57) Kurt Gossweiler, Der "Moderne Sozialismus"- Gedanken zu 12 Thesen Gysis und seiner Denkwerstaat, in: Mitteilungen der Kommunistischen Plattform in der PDS, nr. 10, 1999. http://www.kurt-gossweiler.de/artikel/gysil2t.htm

(58) Karl Marx en Friedrich Engels, Het Manifest van de Communistische Partij [feburari 1848], In: Marxistische Studies ,nr. 41, Brussel, Imast vzw, februari-maart 1998, blz. 132-133