Van LBC'ers stemt 68 % in met loonsverhoging van 14 %
Kristelijke bond maakt einde aan staking opvoedingssektor

De Standaard 17-05-1989

Antwerpen - De staking in de opvoedingsinstellingen wordt beëindigd. Met 68 % ja-stemmen aanvaardde de grootste vakbond van de sektor, de kostelijke bediendenvakbond LBC, gisteren het jongste ontwerp-akkoord voor het personeel van die instellingen. Ook de grootste werkgeversorganizatie van de sektor, de WJG uit het Caritas-verbond keurde het ontwerp gisteren goed.

De vakbonden ondertekenen eerstdaags een akkoord met gemeenschapsminister Lenssens; daarna zal een en ander in de „normale" vorm gegoten worden: een kollektieve arbeidsovereenkomst (KAO), te ondertekenen door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in het paritair komitee van de sektor.

De VVJG zegt dat het nieuwe ontwerp-akkoord „de meest opvallende leemten van de vorige voorstellen" korrigeert. De werkgevers noemen het ontwerp „het resultaat van een langdurige aktie waarin ook de VVJG een wezenlijke rol speelde". Ze betreuren „dat de sektor zeer ver is gegaan in bepaalde akties (...) terwijl de politieke wereld dit had kunnen voorkomen door sneller gehoor te geven aan de noden van de Jeugd- en Gehandicapten­zorg".

Of de LBC het ontwerp zou goedkeuren, was tot op het laatste ogenblik onzeker, temeer daar de socialistische bediendenvakbond BBTK het ontwerp vrijdag onverwacht afkeurde. Uiteindelijk bleek er in de LBC toch een meerderheid van 68 % akkoord te gaan met het ontwerp.

Argumenten pro waren o.a. dat een gemiddelde loonsverhoging bekomen werd van 14 %, gespreid over drie jaar. „In vergelijking met de 20 % die we vroegen, gespreid over vier jaar, is dat niet slecht", merkte LBC-vrijgestelde Joos Wauters op. Van hetgeen op het vlak van de tewerkstelling nagestreefd werd, is volgens Wauters 70 % bereikt.

Bovendien, merkte Wauters aan De Standaard op, zijn het de werknemers die dit gerealizeerd hebben, niet de politici. De werknemers hebben het afgedwongen van de politici, zei hij. Hij noemde het ook erg belangrijk „dat in de toekomst niemand nog om de sektor en zijn werknemers heen kan".

Toch vinden de LBC-opvoeders dat zij, en hun sektor, nog niet de waardering krijgen waarop ze in wezen recht hebben. Maar dat is stof voor het overleg dat gedurende de volgende jaren moet plaatshebben.

De staking in de opvoedingsinstellingen wordt beëindigd. Donderdag moet alles weer normaal verlopen, zo is afgesproken in de vakbonden.

Met minister Lenssens moet nog even overlegd worden over een delikaat punt: de „winst" die de minister overhield aan de staking. Voor de dagen die niet gepresteerd werden door de stakers, ontvangen de instellingen geen subsidies. Op de begroting-1989 van gemeenschapsminister Lenssens zal er bijgevolg een overschot zijn van „een aantal miljoenen". De bonden willen dat dit geld aangewend wordt voor tewerkstelling in de opvoedingssektor.

De LBC kondigde gisteren nog aan „zeer nauwlettend te zullen toezien op de uitvoering van het akkoord".

Opmerkelijk is dat de VVJG-werkgevers gisteren zegden dat de residentiële voorzieningen die onder „Kind en Gezin" vallen en de autonome revalidatiecentra, „tot heden nog geen enkele verbetering van het veel slechter statuut van hun personeel konden bekomen". (G.Teg.)