750 miljoen meer dan vorig voorstel
Voorstel opvoeders kost op jaarbasis 3 miljard

FET 11-05-1989

Gemeenschapsminister van welzijn en gezin, Jan Lenssens, heeft in het onderhandelingsvoorstel met de vakbonden duidelijk zijn nek uitgestoken. Hij hoopt nu dat de vakbonden het akkoord zullen goedkeuren. (Foto: Photo News)

(tijd) - Het onderhandelingsvoorstel dat dinsdagmorgen door gemeenschapsminister Lenssens en de vertegenwoordigers van de vakbonden van de opvoeders ondertekend werd, kost op jaarbasis en op kruissnelheid 2,950 miljard. Dit is 750 miljoen meer dan het eindvoorstel dat Lenssens op 20 februari jl. formuleerde. In het nieuwe voorstel wordt een driejarige sociale programmatie voorgesteld en een nieuwe verdeling van het aantal bijkomende arbeidsplaatsen. Het 'onderhandelaarsvoorstel' werd alvast goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Minister van welzijn en gezin Lenssens verdedigde gisteren op een perskonferentie het nieuwe voorstel dat zowel door de vakbonden als door hemzelf werd ondertekend. Hij zei dat het nieuwe voorstel tegemoet komt aan twee problemen die bleven bestaan na zijn eindvoorstel van 20 februari, met name de beloning en de arbeidsbelasting van de opvoeders. Het nieuwe voorstel neemt het vorig voorstel over maar voor de sektoren gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg worden enkele elementen toegevoegd. Voor de gezins- en bejaardenhulp wordt het vorig voorstel integraal behouden. Daarin wordt de wedden in de vrije diensten in twee fazen gelijkgeschakeld met deze van de openbare diensten.

De toevoegingen op het vlak van de loon- en arbeidsvoorwaarden komen tot uiting in de driejarige programmatie (1989-91) in plaats van een tweejarige. Vanaf 1 september dit jaar worden de lonen met 2 procent verhoogd (zoals bij de ambtenaren), wordt de maandpremie verhoogd, wordt een loontoeslag van 10 procent toegekend voor elk uur gepresteerd nachtwerk, wordt de loontoeslag voor zondagwerk opgetrokken van 50 naar 75 procent en wordt een loontoeslag toegekend van 25 procent voor de 10 wettelijke feestdagen. Vanaf 1 december worden de loontoeslagen voor nachtwerk, zondagwerk en feestdagwerk nogmaals verhoogd, respektievelijk met 10 en twee maal 25 procent.

Daarbij komt nu dat in 1991 een bijkomende enveloppe wordt voorzien van 3 procent van de gesubsidieerde loonkost (400 miljoen op jaarbasis) die vanaf 1 december 1991 een baremieke aanpassing moet toelaten. Deze aanpassing zal voorbereid worden in een technische werkgroep. Om tegemoet te komen aan de baremieke ongelijkheid met andere A1 -gediplomeerden zal aan de klasse-l-opvoeders in 1990 een eenmalige kwalifikatie-premie van 10.000 fr. bruto toegekend worden en in 1991 van 5.000 fr. Verder zal vanaf 1991 de kamppremie verhoogd worden van 500 naar 1.000 fr. per dag en zal de bijzondere maandpremie herverdeeld worden. Tot slot werd overeengekomen dat ook de loonsverhogingen in het kader van de sociale programmatie 1990 en 1991 voor het overheidspersoneel, in de welzijnssektor subsidieerbaar zullen worden gesteld.

1.600 nieuwe banen

Wat betreft de uitbreiding van de tewerkstelling, worden naast de eer-