OASE mei 1989

Akties breiden zich uit
Oproep aan de Vlaamse overheid

In de huidige akties en onderhandelingen met betrekking tot de personeelsproblemen in de welzijns≠voorzieningen worden een aantal sektoren en diensten onvoldoende betrokken. Met name de kleine en/ of extra-murale voorzieningen in de gehandikaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand blijven op het achterplan. De "Sektor Maatschappelijk Welzijn" (met o.a. thuislozenzorg, ambulant welzijns≠werk,...) komt zelfs helemaal niet aan bod. Stakingen werden er tot nog toe niet georganiseerd, hetgeen niet betekent dat de situatie hier rooskleuriger zou zijn dan in de grotere instellingen. De ondertekenaars onderschrijven daarom volgende platformtekst :

1. Wij ondersteunen de geformuleerde eisen inzake loon- en arbeidsvoor≠waarden. In de genoemde sektoren is inderdaad nood aan een gevoelige inhaalbeweging zowel op het gebied van loon als op - het gebied van waardering. Konkreet : Wij roepen op tot deelname aan de aktiedag van 18 maart in Antwerpen.

2. Wij erkennen  de waarde van de door de overheid voorgestelde inspanning voor bepaalde  sektoren. We blijven echter pleiten  voor  een  algehele opwaardering van  ALLE welzijnssektoren. Konkreet :  100 % loonssubsidiŽring en baremieke verhogingen in ALLE sektoren. Eerder dan een verhoging van prestatiegebonden premies die enkel een gedeelte van de sektor ten goede komt.

3. Het voorstel om 750 personeelsleden toe te wijzen aan nieuwe voorzieningen komt gedeeltelijk tegemoet aan de daar aanwezige noden. We konstateren echter dat dit voorstel voorbijgaat aan de minstens even grote personeelsbehoefte van de andere sektoren. Konkreet : Geen vermindering van het voorgestelde aantal bijkomende personeelsleden en een evenwaardige inspanning voor de andere sektoren.

4. We stellen voor dat de inbreng van meer middelen gepaard gaat met een diskussie ten gronde omtrent de organisatie en de budgettering van alle vormen van hulpverlening in de welzijnszorg. Konkreet : De overheid moet overleg plegen met ALLE betrokken partijen. Gebruik makend van de bestaande federaties en overlegstrukturen in het werkveld. Dit moet resulteren in een geprogrammeerde ontwikkeling die samen met haar repercussies op de budgetten voorgelegd wordt aan de Vlaamse Raad en haar Executieve.

5. Wij eisen een algemene uitbreiding van de  mogelijkheden van  de ambulante hulpverlening. Konkreet: - de kaderbesluiten ter harmonisering van respektievelijk de ambulante hulpverlening, de thuislozenzorg en het migrantenwerk moeten gepaard gaan met een daadwerkelijke verhoging van de werkingsmiddelen en een gelijkwaardige personeelsomkadering voor alle werkvormen.
- algehele prioriteit voor de erkenning en aangepaste subsidiŽring van de vernieuwende werkvormen in de jeugd- en gehandikaptenzorg, die reeds jaren werken zonder erkenning en met personeel in nepstatuten. Dit via een volwaardige reglementering en niet via conventies of 'crisisdekreten' zoals bijvoorbeeld dit op de thuisbegeleiding.

Ondertekend door : VDVO, FJIAC, CGSO, VOCOM, VOW, POW, VIW, Fed.gezinsplaatsing, OPBW, Fed. diensten begeleid wonen, Vlaams samenwerkingsverband dagcentra, personeel van jeugdzorg in gezin, werkgroep  bijzondere  jeugdzorg, 0ASE