Brief update npdoc-site 22 februari 2008

Zie ook fotoreportage Dresden op Indymedia 23-02-2008

Betreft: update www.npdoc.be

Beste,

Een verblijf in Dresden van 12 tot 21 februari heeft ondermeer toegelaten enkele documenten toe te voegen aan de documentensite www.npdoc.be. Om te ‘blijven denken’.

‘Geh Denken’, was de slogan op de herdenkingsmanifestatie van de Dresden für Demokratie und gegen rechtsextremismus (4.000) op 16 februari 2008, gericht tegen de jaarlijkse ‘treurmarsch’ van de jonge en oude nazi’s (3.500) in het centrum van Dresden. Ook 1.000 autonomen betoogden apart, omgeven door politieagenten in een blok tegen de nazi's. De politie was met 3.500 massaal aanwezig en kon de manifestaties van elkaar gescheiden houden, door telkens een naar voor schuivende rij wagens te plaatsen als afscheiding van de nazi-betoging. Intussen bezochten honderden bezoekers het historische centrum van Dresden alsof er niets aan de hand was. 

De bevolking van Dresden wil met haar herdenken van de "Zerstörung” van Dresden op 13 februari 1945, 63 jaar geleden, ook de hardnekkige (nazi)mythe ontkrachten dat Dresden een ‘speciaal geval’ was, een doelbewuste vergelding van de geallieerden gericht tegen de burgerbevolking, een culturele vernietiging. Het dodental werd bv door de nazi's nog gedurende de oorlog met 10 vermenigvuldigd, terwijl officieel 25.000 doden geteld werden. Neen, Dresden was een van de vele steden in Duitsland die verwoest werden omdat de Nationaal-Socialisten 75 jaar geleden aan de macht gekomen zijn.

 

“75 jaar geleden ging in Duitsland de democratie verloren. Een doodbrengende ideologie werd aan de macht gebracht die de Mensen- en Burgerrechten ophief. Andersdenkenden  en minderheden werden vervolgd hetgeen uiteindelijk leidde tot vernietiging, verwoesting en dood, met ontelbare slachtoffers, miljoenen vermoordden in de kampen, doden en gewonden van de oorlog die 63 geleden ook deze stad bereikte”. Zo klonk het in de Ökumenischer Friedensgottesdienst op 13/02/2008 in de Kreuzkirche te Dresden.

Wereldoorlog II

Maxim Steinbergs boek,
Un pays occupé et ses juifs, La Belgique, entre France et Pays-Bas, 1998 geeft in 21 artikelen een grondig en gedocumenteerd beeld van alle aspecten van de jodenvervolging en -vernietiging in Belgïe, tussen Frankrijk en Nederland.

Studentenbweging - mei 68

Het verhaal en visie van twee hoofdrolspelers in mei 66, mei 68 en volgende jaren is nu integraal raadpleegbaar:
Martens Ludo en Merckx Kris, Een kwarteeuw mei '68,  EPO, 1993, met ondermeer Dokument 1969. In  een 'reader': De kontestatie is vlees geworden, Sonneville Press, 1970 wordt de tekst van Ludo Martens en Leo Reyntjens gepubliceerd. De tekst van Ludo Martens is een van de weinig gepubliceerde documenten die een tijdsbeeld geven van de keuzen die begin 1970 nog voorlagen. Leo Reyntjes gaat uitgebreid in op wat een universiteit,  gericht op de arbeiders, moet zijn, in theorie, praktijk en organisatie, nog een merkwaardig actueel document.

Mijnstaking 1970

Vooreerst het opmerkelijke verhaal van Julien Schoenaerts,  in een interview met de journalist van het Zondagsblad (Het Volk) begin februari 1970. De Post heeft dan al twee reportages gebracht over de De lange, hete winter in Limburgs mijnbekken en over Nadine met de megafoon. De populaire pers schreef met veel sympathie en invoelen over de mijnstaking en de mijnwerkers. "Wij hebben met weemoed van hem en zijn vriend afscheid genomen" zo zegt Rikkie Van Cauwelaert van het zondagsblad na z'n bezoek met Julien Schoenaerts aan de mijn van Waterschei.

Het meest verassende en verhelderende komt evenwel van S.H.H. in de Gids op Maatschappelijk Gebied nr 1. 1970, het ACW-studieblad, die al op 14 januari 1970, dus 9 dagen na het begin van de mijnstaking vaststelt "dat deze 'vissers' (de studenten, nvdr) enkel daar kans tot slagen hebben, waar 'troebel water' te vinden is. Dit blijkt in de Limburgse kolenmijnen alleszins het geval wanneer men duur en omvang van de staking in overweging neemt. Daarom is het wel nuttig naar de dieperliggende oorzaken te zoeken van dit conflict." In het februari nummer van de GOMG stelt de voltallige redactie (met o.a. Jean Luc Dehaene en Herman Deleeck) vast dat "het voor buitenstaanders wel onbekend zal zijn dat de staking in Limburg uitbrak de tweede dag van een driedaags seminarie in 'Ter Nood' - Overijse, waar het uitgebreid bestuur van het ACV zich teruggetrokken had om na te denken over de noodzakelijke aanpassing van de vakbeweging aan de snelle evolutie in de maatschappij en in de arbeiderswereld !...".

De verdere evolutie van de mijnstaking 70 en de uiteindelijke mijnsluitingen laten een gevoelen achter dat de mijnvakbonden nooit vat gekregen hebben op de "dieperliggende oorzaken" en de "snelle evolutie in maatschappij en arbeiderswereld", zodat er ook nooit 'verzoening' is tot stand gekomen.

Lering en evolutie

Koen Calliauw is opmerkelijk aanwezig in het boek van Martens en Merckx over mei 68 met een integraal overgenomen artikel uit De Rode Vaan van 1 november 1973, waarin Calliauw met bijtende pen De nozems van deze jaren beschrijft, nl Geneeskunde voor het Volk en het (ridicule) verzet tegen de Orde van de Geneesheren. 35 jaar later is Koen Calliauw een heldere beschouwer en ondersteuner van het lot van  armen, verstotenen, psychiatrische patienten, migranten met groot respect voor wie hij indertijd 'nozems' noemde. Drie bijdragen die eerder verschenen op Indymedia (psychiatrie, oudere allochtonen en ALF, terrorisme en provocatie) kriigen hier hun plaats.

Leo Neels kan elkeen verrassen met een puntig artikel over de verschillende studentenverenigingen en hun bladen in Leuven begin 1970 en over de rol van universiteit in het opleiden van mensen die zich goedschiks plooien naar de wensen van het bedrijfsleven : "Het voornaamste daarbij lijkt ons, dat de studenten tot het inzicht zijn gekomen, dat in deze klassemaatschappij zij het gevaar lopen zonder meer en vrijwel ongemerkt te worden voorbereid op een positie in het legertje mensen dat gevoeglijk als establishment wordt aangeduid: de universitaire opleiding en heel zijn aankleef spelen zich niet af in een vacuüm van wetenschappelijke en academische activiteiten, zij zijn zeer wel onderdeel van het arsenaal middelen dat met name door het bedrijfsleven bijzonder handig gehanteerd wordt, weliswaar in naam van Ontplooiing, Gemeenschap en Ontwikkeling, maar bij nader toezien met slechts één bedoeling: de universiteit wordt het toeleveringsbedrijf van hooggeschoold kaderpersoneel dat in dienst van de directie zijn taak in geweten zal vervullen".

Witte Woede

In 2008 is het 20 jaar geleden dat de Witte woede voor het eerst in oktober 1988 door de straten van Brussel manifesteerde. Op 1 december 1988 ging Eigen Thuis Grimbergen in staking met respect voor de minimumdiensten, die bestonden uit gemiddeld 60% van de normale dienstverlening. Noch de gehandicapten noch het personeel konden evenwel voorzien dat het een van de langste stakingen uit de Belgische en Europese geschiedenis zou worden. Pas op 8 mei 1989, na  5 maand en 8 dagen werd een akkoord bereikt dat tot volledig nieuwe barema's zou leiden, die 12 jaar later veralgemeend zouden worden tot alle welzijns- en culturele sectoren in Vlaanderen.

Uitvoerige uittreksels ui OASE en de pers geeft inzicht in de groei en veralgemening van de stakingsactie in de gehandicapten- en bijzonder Jeugdzorg vanaf 1 februari 1989. Ook twee beschouwingen naar aanleiding van het overlijden van Jan Lenssens in 2006 en van het 25 jarig bestaan van Eigen Thuis in 2005 geven mede een historisch perspectief aan de begindagen van de Witte Woede.

Wie over documenten, nota's of materiaal beschikt
die een
licht werpen op het verleden om het heden beter te begrijpen
en aan de toekomst te werken, kunnen deze altijd signaleren.

Jan Hertogen socioloog